Trail|

VII TRAIL MONTES DE VIGO

 • Organizador evento

  Mancomunidade de Montes de Vigo

 • Fecha del evento

  22-10-2023

Descripción

O 22 de Octubre celebramos o séptimo Trail Montes de Vigo, na sexta conmemoración dos nefastos incendios que devastaron os montes de Vigo no ano 2017. Xunto esta actividade deportiva desenrolaremos actividades de voluntariado medioambiental nos montes de Coruxo e actividades lúdicas para todos os públicos en colaboración con Decathlon Vigo.

 

TRACK RECORRIDO CURTO DISEÑADO POR AROA SÍO

TRACK RECORRIDO LARGO

 

 

1. ORGANIZADOR DA PROBA

Team Relay S.L., en colaboración coa Mancomunidade de Montes de Vigo organiza a "VII Trail Montes de Vigo" para o domingo 22 de outubro, coincidindo co VI aniversario da catástrofe incendiaria vivida en cinco das catorce comunidades de montes de Vigo.

2. ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO

 A participación nesta Trail implica a aceptación expresa e sen reservas deste regulamento, da ética do evento e das instrucións transmitidas polo organizador aos participantes.

3. DEFINICIÓN DA PROBA

 • Trail "Montes de Vigo": 24 km, desnivel +1450m, altura máxima: 439m, altura mínima 81, dificultade técnica: Media, dificultade física: Alta. Saída: 9:00. Tempo máximo: 5 horas.
 • Trail curta "Montes de Vigo": 14,5 km, desnivel +450, altura máxima: 341m, altura mínima 76m, dificultade técnica: Media, dificultade física: Media. Saída: 10:00. Tempo máximo: 3 horas. 

4. PERCORRIDO DAS PROBAS

O percorrido definitivo das probas será publicado na web www.magmasports.es e www.montesdevigo.org. Poderá seguirse a través da track GPX.
A organización resérvase o dereito a realizar calquera cambio por necesidades organizativas ou polo beneficio dos/das participantes, debendo comunicalo antes da saída ou no momento que se identifique a necesidade.

 

TRACK RECORRIDO CURTO DISEÑADO POR AROA SÍO

TRACK RECORRIDO LARGO

 

5. PARTICIPACIÓN E RESPONSABILIDADES

5.1 Participación na Trail longo e Trail curta:
Os/As participantes teñen que ser maiores de idade, podendo participar tanto federad@s como non federad@s, sendo o requisito mínimo ter un contacto mínimo con trail de montaña. 


5.2 Categorías:

- XERAL INDIVIDUAL MASC. E FEM

- VETERANAS 40 OU MÁIS

- VETERANOS 45 OU MÁIS

As idades para adscribirse a cada categoría deben estar cumpridas á data da proba, tendo que ser maiores de idade.


5.3 Responsabilidade de participantes.
Cada participante ten a responsabilidade de:
- Atoparse en forma física e psíquica axeitada no momento de realización da proba.
- Seguir o trazado da proba escollida segundo a sinalización implantada e/ou as indicacións do persoal da organización.
- Respectar as normas de circulación viaria e particularmente nos cruzamentos de estradas, sendo os únicos responsables das infraccións que puideran cometer.


5.4 Declinación de responsabilidade en caso de accidente, neglixencia ou perda de obxectos persoais.
A organización declina a súa responsabilidade nos casos de danos, prexuízos ou lesións que os participantes puideran sufrir ou causar a terceiros, como tampouco dos gastos, débedas ou danos que puideran contraer durante o evento.
A organización ten subscrito o correspondente seguro de responsabilidade civil e de accidentes para todos os participantes debidamente inscritos que cubriran as incidencias inherentes á proba. Quedan excluídos da póliza os casos derivados dun padecemento latente, inobservancia das leis, imprudencia, os producidos por desprazamento a ou dende o lugar no que se desenvolve a proba.

6. INSCRICIÓN, PREZOS, CANCELACIÓN E DORSAIS

6.1 Prazo de inscrición: Dende o 1 de maio ata 18 de outubro a través do sistema de inscrición electrónica establecida en www.magmasports.es, realizando o pago a través de pasarela electrónica mediante tarxeta bancaria.
Ante calquera problema de inscricións, comunicalo a través do correo info@magmasports.es


6.2 Dereitos da inscrición: 
Participar na proba escollida con dorsal, así como cos correspondentes abastecementos e seguros. 
Tamén se porá a disposición dos/das participantes duchas e aqueles obsequios que consiga a organización.


6.3 Prezos bonificados por inscrición ata 30 de setembro: 
Trail curto: 15 euros; Trail longo: 20 euros. Neste caso os dorsais irán personalizados.

Prezos dende o 1-18 outubro: 
Trail curto: 20 euros; Trail longo: 25 euros

Haberá descontos para equipos/grupos a partires de 10 membros. Estas inscricións fanse no mail info@teamrelay.es


6.4 Cancelación da inscrición: 
Poderase solicitar en calquera momento ata o día 18 de outubro, cunha penalización de 3 euros en concepto de xestión de inscricións. Terá que ser realizada a solicitude por correo electrónico a info@magmasports.es


6.5 Retirada de dorsais:
Nas instalacións de Decathlon: venres 20 de outubro, entre 16 e 21 h, e sábado 21 de outubro, entre 11h e 14h.
Na zona de saída: domingo 22 de outubro, a partir das 8:30h. 

7. ORGANIZACIÓN

7.1 Lugar de inicio e finalización: 
Fragoselo-Coruxo (diante dos locais da Comunidade de Montes de Coruxo) (Localización Google Earth)


7.2 Sinalización e controis. 
Os distintos percorridos estarán sinalizados con cintas de plástico e sinalética con fondo amarelo e tipografía negra, sendo obrigado o paso polos controis establecidos.
O percorrido da proba non estará totalmente cortado ao tráfico, se ben haberá persoal da Organización nos puntos máis perigosos.


7.3 Dorsais e transponder
Unha vez asignados os dorsais, estes son persoais e intransferibles, debendo colocarse na camisola, fixados mediante imáns ou alfileres ou cinta para dorsais, quedando sempre visibles.
A cada corredor/ra asignaráselle un transponder que recollerá asociado ao seu dorsal e deberá ser devolto unha vez rematada a carreira. A non devolución deste transponder suporá unha penalización de 20 € pola substitución.


7.4 Tempos de paso. 

Haberá un tempo de corte no Trail que se establecerá no punto kilométrico 18km (no segundo avituallamento) o corredor que non saia do avituallamento nun tempo de 4h será desviado a meta.

Os/as participantes que non acaden os controis nos tempos máximos, deberán retirarse da proba e quedarán fora da cobertura da Organización.

Os responsables de cada control e os "corredores escoba" terán potestade para retirar da proba a calquera participante se o seu tempo en carreira ou o seu estado de saúde así o aconsella.

O/A participante que se retire durante o transcurso da proba deberá avisar ao control máis próximo e facer a entrega do dorsal.


7.5 Abastecementos. 
Existirán abastecementos líquidos e sólidos que serán comunicados no momento do inicio da proba.
Dado o noso compromiso co medio ambiente e para evitar a xeración de residuos, os alimentos non contarán con recipientes e os vasos non poderán saír dos lugares de abastecemento, provistos de contedores para o seu depósito. 
Os participantes que leven envases ou residuos deberán levalos ata que sexan depositados no posto de abastecemento máis próximo ou na meta onde haberá contedores para a súa recollida.

7.6 Descualificacións e abandonos. 
Quedará descualificado/a todo o/a que non cumpra co presente regulamento, non complete a totalidade do percorrido, deteriore ou emporque a contorna, non leve o seu dorsal ben visible, non respecte aos demais participantes, non se atope en condicións físicas para realizar a proba ou desatenda as indicacións da organización.
Todo participante que abandone deberá notificalo á Organización cando lle sexa posible


7.7 Auxilio a accidentados e teléfono de emerxencia. 
Os/as participantes están obrigados/as a auxiliar aos/ás accidentados/as
A Organización porá a disposición dos/das participantes un número de teléfono móbil ao que dirixirse para comunicar calquera eventualidade ou accidente.


7.8 Vehículos autorizados e animais de compañía. 
Os únicos autorizados a seguir a proba serán os designados pola Organización. 
Para evitar posibles accidentes queda totalmente prohibido seguir aos participantes en moto, bicicleta, quad ou similar.
Non está permitido levar animais de compañía durante a proba.
7.9 Infraccións descalificatorias. 
- Non axudar nin socorrer a outro participante que estea en perigo ou lesionado.
- Realizar calquera acción voluntaria que poida danar o medio natural.
- Botar calquera desperdicio fóra dos depósitos facilitados pola Organización.
- Non facer o percorrido completo.
- Non levar o número, manipulalo nin cederllo a outra persoa.
- Modificar os datos facilitados á Organización respecto dos que figuran no seu D.N.I ou N.I.E.
- Comportamento non deportivo ou non respectuoso cos organizadores, colaboradores, público e demais participantes.
- Responsabilidade ou participación neglixente nun accidente no que estea implicado outro participante.
- Calquera outra causa non reflectida nos puntos anteriores que se considere sancionable pola Organización.


7.10 Sancións. 
Se se observa algunha irregularidade/infracción, a Organización avisará da mesma ao corredor/ra infractor/ra sempre que sexa posible, reservándose o dereito de inhabilitalo, comunicándoo ao Director/ra de Carreira e asumindo o infractor a responsabilidade derivada da infracción cometida. 
Os/as corredores/as descualificados non terán opción a premios e trofeos.
Os/as corredores/ras que non estean inscritos ou corran sen dorsal e chip non serán admitidos/as pola Organización, impedíndolles o acceso á proba en defensa dos dereitos dos inscritos regulamentariamente.

7.11 Reclamacións. 
No caso de desacordo coa clasificación, deberá dirixirse ao director/ra da proba para expor as alegacións oportunas. 
Poderá facerse nos 10 minutos despois da súa publicación. 
A decisión do director/ra da proba será inapelable.


7.12 Premios. 

- XERAL INDIVIDUAL MASC. E FEM

- VETERANOS 45 OU MÁIS

- VETERANAS 40 OU MÁIS

 

7.13 Cambios na organización da proba.
A Organización reservase a posibilidade de cancelación por causa xustificada e, de proceder, ao cambio de datas e lugares de celebración, que será comunicado a través da web www.magmasports.s  e www.montesdevigo.org.
A organización tamén se reserva o dereito de realizar calquera modificación na proba por necesidades organizativas ou en beneficio dos participantes, debendo comunicarllo antes da saída ou cando sexa posible.
Ademais, pódese suspender e aprazar a proba se se observa un risco para a seguridade dos participantes, por causa de forza maior, por condicións meteorolóxicas extremas que a fan desaconsellable. Calquera modificación deste estilo será debidamente comunicada.

8. ACEPTACIÓN, PREGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

8.1 Aceptación. 
Os/As participantes inscríbense na proba libre e voluntariamente e, polo tanto, declaran coñecer e aceptar plenamente o presente regulamento. 
Tamén aceptan o correo electrónico e/ou o móbil como medio de notificación legal.


8.2 Prego de descargo de responsabilidades. 
Todo/a participante está autorizando á publicación dos seus datos persoais necesarios para o desenvolvemento da proba polo feito de inscribirse (listado de participantes, clasificacións, etc), así como a publicación de imaxes ou vídeos da proba, podéndose empregar de forma atemporal en calquera publicación, medio de comunicación, medio dixital ou acción publicitaria, co único fin de promoción e difusión do evento e das actividades do organizador. En ningún caso derivaranse pagos, compensacións ou retribucións por estes conceptos.


8.3 Protección de datos. 
Cada participante é responsable da veracidade dos datos proporcionados na súa inscrición, e consinte que ditos datos se incorporen a un ficheiro automatizado do que é responsable TEAM RELAY e que pode ser compartido con terceiros aos efectos da xestión da proba, así como para a promoción, distribución e difusión da mesma.
O titular dos datos terá dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na lexislación vixente enviando un escrito acompañado do seu DNI a info@magmasports.es

Inscripción

 • Nº inscritos 354 de 400
  La inscripción ha finalizado.
  Distancia: 15 / 25