Trail|

VII TRAIL MONTES DE VIGO

 • Organizador evento

  Mancomunidade de Montes de Vigo

 • Fecha del evento

  22-10-2023

Descripción

O 22 de Octubre celebramos o séptimo Trail Montes de Vigo, na sexta conmemoración dos nefastos incendios que devastaron os montes de Vigo no ano 2017. Xunto esta actividade deportiva desenrolaremos actividades de voluntariado medioambiental nos montes de Coruxo e actividades lúdicas para todos os públicos en colaboración con Decathlon Vigo.

1. ORGANIZADOR DA PROBA

Team Relay S.L., en colaboración coa Mancomunidade de Montes de Vigo organiza a "VII Trail Montes de Vigo" para o domingo 22 de outubro, coincidindo co VI aniversario da catástrofe incendiaria vivida en cinco das catorce comunidades de montes de Vigo.

2. ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO

 A participación nesta Trail implica a aceptación expresa e sen reservas deste regulamento, da ética do evento e das instrucións transmitidas polo organizador aos participantes.

3. DEFINICIÓN DA PROBA

 • Trail "Montes de Vigo": 24,5 km, desnivel +1500m, altura máxima: 439m, altura mínima 81, dificultade técnica: Media, dificultade física: Alta. Saída: 9:00. Tempo máximo: 5 horas. Abastecementos en carreira: 2 (2 líquidos + 1 sólido), Abastecemento final de carreira.
 • Trail curta "Montes de Vigo": 15,5 km, desnivel +920, altura máxima: 439m, altura mínima 81m, dificultade técnica: Media, dificultade física: Media. Saída: 9:30. Tempo máximo: 3 horas. Abastecementos en carreira: 2 (2 líquidos + 1 sólido), Abastecemento final de carreira.

4. PERCORRIDO DAS PROBAS

O percorrido definitivo das probas será publicado na web www.magmasports.es e www.montesdevigo.org. Poderá seguirse a través da track GPX.
A organización resérvase o dereito a realizar calquera cambio por necesidades organizativas ou polo beneficio dos/das participantes, debendo comunicalo antes da saída ou no momento que se identifique a necesidade.

5. PARTICIPACIÓN E RESPONSABILIDADES

5.1 Participación na Trail longo e Trail curta:
Os/As participantes teñen que ser maiores de idade, podendo participar tanto federad@s como non federad@s, sendo o requisito mínimo ter un contacto mínimo con trail de montaña. 


5.2 Categorías:

- XERAL INDIVIDUAL MASC. E FEM

- VETERANAS 40 OU MÁIS

- VETERANOS 45 OU MÁIS

As idades para adscribirse a cada categoría deben estar cumpridas á data da proba, tendo que ser maiores de idade.


5.3 Responsabilidade de participantes.
Cada participante ten a responsabilidade de:
- Atoparse en forma física e psíquica axeitada no momento de realización da proba.
- Seguir o trazado da proba escollida segundo a sinalización implantada e/ou as indicacións do persoal da organización.
- Respectar as normas de circulación viaria e particularmente nos cruzamentos de estradas, sendo os únicos responsables das infraccións que puideran cometer.


5.4 Declinación de responsabilidade en caso de accidente, neglixencia ou perda de obxectos persoais.
A organización declina a súa responsabilidade nos casos de danos, prexuízos ou lesións que os participantes puideran sufrir ou causar a terceiros, como tampouco dos gastos, débedas ou danos que puideran contraer durante o evento.
A organización ten subscrito o correspondente seguro de responsabilidade civil e de accidentes para todos os participantes debidamente inscritos que cubriran as incidencias inherentes á proba. Quedan excluídos da póliza os casos derivados dun padecemento latente, inobservancia das leis, imprudencia, os producidos por desprazamento a ou dende o lugar no que se desenvolve a proba.

6. INSCRICIÓN, PREZOS, CANCELACIÓN E DORSAIS

6.1 Prazo de inscrición: Dende o 1 de maio ata 18 de outubro a través do sistema de inscrición electrónica establecida en www.magmasports.es, realizando o pago a través de pasarela electrónica mediante tarxeta bancaria.
Ante calquera problema de inscricións, comunicalo a través do correo info@magmasports.es


6.2 Dereitos da inscrición: 
Participar na proba escollida con dorsal, así como cos correspondentes abastecementos e seguros. 
Tamén se porá a disposición dos/das participantes duchas e aqueles obsequios que consiga a organización.


6.3 Prezos bonificados por inscrición ata 30 de setembro: 
Trail curto: 15 euros; Trail longo: 20 euros. Neste caso os dorsais irán personalizados.

Prezos dende o 1-18 outubro: 
Trail curto: 20 euros; Trail longo: 25 euros

Haberá descontos para equipos/grupos a partires de 10 membros. Estas inscricións fanse no mail info@teamrelay.es


6.4 Cancelación da inscrición: 
Poderase solicitar en calquera momento ata o día 18 de outubro, cunha penalización de 3 euros en concepto de xestión de inscricións. Terá que ser realizada a solicitude por correo electrónico a info@magmasports.es


6.5 Retirada de dorsais:
Nas instalacións de Decathlon: venres 20 de outubro, entre 16 e 21 h, e sábado 21 de outubro, entre 11h e 14h.
Na zona de saída: domingo 22 de outubro, a partir das 8:30h. 

7. ORGANIZACIÓN

7.1 Lugar de inicio e finalización: 
Fragoselo-Coruxo (diante dos locais da Comunidade de Montes de Coruxo) (Localización Google Earth)


7.2 Sinalización e controis. 
Os distintos percorridos estarán sinalizados con cintas de plástico e sinalética con fondo amarelo e tipografía negra, sendo obrigado o paso polos controis establecidos.
O percorrido da proba non estará totalmente cortado ao tráfico, se ben haberá persoal da Organización nos puntos máis perigosos.


7.3 Dorsais e transponder
Unha vez asignados os dorsais, estes son persoais e intransferibles, debendo colocarse na camisola, fixados mediante imáns ou alfileres ou cinta para dorsais, quedando sempre visibles.
A cada corredor/ra asignaráselle un transponder que recollerá asociado ao seu dorsal e deberá ser devolto unha vez rematada a carreira. A non devolución deste transponder suporá unha penalización de 20 € pola substitución.


7.4 Tempos de paso. 

Haberá un tempo de corte no Trail que se establecerá no punto kilométrico 11,5km (próximo o Merendeiro de Saiáns), o corredor que non chegue nun tempo de 1h50 será desviado o percorrido curto.

Os/as participantes que non acaden os controis nos tempos máximos, deberán retirarse da proba e quedarán fora da cobertura da Organización.

Os responsables de cada control e os "corredores escoba" terán potestade para retirar da proba a calquera participante se o seu tempo en carreira ou o seu estado de saúde así o aconsella.

O/A participante que se retire durante o transcurso da proba deberá avisar ao control máis próximo e facer a entrega do dorsal.


7.5 Abastecementos. 
Existirán abastecementos líquidos e sólidos que serán comunicados no momento do inicio da proba.
Dado o noso compromiso co medio ambiente e para evitar a xeración de residuos, os alimentos non contarán con recipientes e os vasos non poderán saír dos lugares de abastecemento, provistos de contedores para o seu depósito. 
Os participantes que leven envases ou residuos deberán levalos ata que sexan depositados no posto de abastecemento máis próximo ou na meta onde haberá contedores para a súa recollida.

7.6 Descualificacións e abandonos. 
Quedará descualificado/a todo o/a que non cumpra co presente regulamento, non complete a totalidade do percorrido, deteriore ou emporque a contorna, non leve o seu dorsal ben visible, non respecte aos demais participantes, non se atope en condicións físicas para realizar a proba ou desatenda as indicacións da organización.
Todo participante que abandone deberá notificalo á Organización cando lle sexa posible


7.7 Auxilio a accidentados e teléfono de emerxencia. 
Os/as participantes están obrigados/as a auxiliar aos/ás accidentados/as
A Organización porá a disposición dos/das participantes un número de teléfono móbil ao que dirixirse para comunicar calquera eventualidade ou accidente.


7.8 Vehículos autorizados e animais de compañía. 
Os únicos autorizados a seguir a proba serán os designados pola Organización. 
Para evitar posibles accidentes queda totalmente prohibido seguir aos participantes en moto, bicicleta, quad ou similar.
Non está permitido levar animais de compañía durante a proba.
7.9 Infraccións descalificatorias. 
- Non axudar nin socorrer a outro participante que estea en perigo ou lesionado.
- Realizar calquera acción voluntaria que poida danar o medio natural.
- Botar calquera desperdicio fóra dos depósitos facilitados pola Organización.
- Non facer o percorrido completo.
- Non levar o número, manipulalo nin cederllo a outra persoa.
- Modificar os datos facilitados á Organización respecto dos que figuran no seu D.N.I ou N.I.E.
- Comportamento non deportivo ou non respectuoso cos organizadores, colaboradores, público e demais participantes.
- Responsabilidade ou participación neglixente nun accidente no que estea implicado outro participante.
- Calquera outra causa non reflectida nos puntos anteriores que se considere sancionable pola Organización.


7.10 Sancións. 
Se se observa algunha irregularidade/infracción, a Organización avisará da mesma ao corredor/ra infractor/ra sempre que sexa posible, reservándose o dereito de inhabilitalo, comunicándoo ao Director/ra de Carreira e asumindo o infractor a responsabilidade derivada da infracción cometida. 
Os/as corredores/as descualificados non terán opción a premios e trofeos.
Os/as corredores/ras que non estean inscritos ou corran sen dorsal e chip non serán admitidos/as pola Organización, impedíndolles o acceso á proba en defensa dos dereitos dos inscritos regulamentariamente.

7.11 Reclamacións. 
No caso de desacordo coa clasificación, deberá dirixirse ao director/ra da proba para expor as alegacións oportunas. 
Poderá facerse nos 10 minutos despois da súa publicación. 
A decisión do director/ra da proba será inapelable.


7.12 Premios. 

- XERAL INDIVIDUAL MASC. E FEM

- VETERANOS 45 OU MÁIS

- VETERANAS 40 OU MÁIS

 

7.13 Cambios na organización da proba.
A Organización reservase a posibilidade de cancelación por causa xustificada e, de proceder, ao cambio de datas e lugares de celebración, que será comunicado a través da web www.magmasports.s  e www.montesdevigo.org.
A organización tamén se reserva o dereito de realizar calquera modificación na proba por necesidades organizativas ou en beneficio dos participantes, debendo comunicarllo antes da saída ou cando sexa posible.
Ademais, pódese suspender e aprazar a proba se se observa un risco para a seguridade dos participantes, por causa de forza maior, por condicións meteorolóxicas extremas que a fan desaconsellable. Calquera modificación deste estilo será debidamente comunicada.

8. ACEPTACIÓN, PREGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

8.1 Aceptación. 
Os/As participantes inscríbense na proba libre e voluntariamente e, polo tanto, declaran coñecer e aceptar plenamente o presente regulamento. 
Tamén aceptan o correo electrónico e/ou o móbil como medio de notificación legal.


8.2 Prego de descargo de responsabilidades. 
Todo/a participante está autorizando á publicación dos seus datos persoais necesarios para o desenvolvemento da proba polo feito de inscribirse (listado de participantes, clasificacións, etc), así como a publicación de imaxes ou vídeos da proba, podéndose empregar de forma atemporal en calquera publicación, medio de comunicación, medio dixital ou acción publicitaria, co único fin de promoción e difusión do evento e das actividades do organizador. En ningún caso derivaranse pagos, compensacións ou retribucións por estes conceptos.


8.3 Protección de datos. 
Cada participante é responsable da veracidade dos datos proporcionados na súa inscrición, e consinte que ditos datos se incorporen a un ficheiro automatizado do que é responsable TEAM RELAY e que pode ser compartido con terceiros aos efectos da xestión da proba, así como para a promoción, distribución e difusión da mesma.
O titular dos datos terá dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na lexislación vixente enviando un escrito acompañado do seu DNI a info@magmasports.es

Inscripciones Realizadas

Apellido Nombre Distancia
Argudin Estevez Mónica Trail Longo
González Pérez Uxío Trail Curto
Canabal Villaverde Estrella Trail Longo
Moreno Clemente Moreno Trail Longo
Fernández Xosé Antón Trail Curto
SÍO SEIJO AROA Trail Longo
PÉREZ LORENZO NOA Trail Curto
Otero Fernández Eva Trail Curto
CASQUEIRO PAZÓ EVA Trail Curto
Martínez Martín Iván Trail Longo
González Fernández Ana Trail Curto
Vazquez Henrique Trail Longo
García Otero Antía Trail Curto
Veloso Lourido Jorge Trail Curto
Rodriguez Santos Enrique Trail Curto
Arza Touzon German Trail Curto
Mahou Xosé Trail Curto
Alonso Barreiro Pablo Trail Curto
Abel Prado Alejandro Trail Curto
López Fernández Hugo Trail Curto
Novoa Pérez Minerva Trail Curto
Domonte Pérez Victor Trail Longo
Ortega villar Iago Trail Longo
Fernández Guedella José Manuel Trail Curto
Pérez de Lis Gómez Luis Trail Curto
Sousa Dominguez Adrian Trail Longo
GONZALEZ MARTINEZ AMALIO Trail Longo
CABALEIRO GORRITA FRANCISCO Trail Curto
Barros Cordo Francisco Javier Trail Longo
Alvarez Nores Ramiro Trail Longo
Milego Fernandez Juan Jose Trail Longo
Alvarez Carrero Bieito Trail Curto
BARREIRO VALLS PEDRO Trail Curto
Rodriguez Araujo Felipe Trail Curto
Cao Alfonso Jesus Trail Curto
Lago graña Roberto Trail Longo
Alonso Taboas Joaquín Trail Curto
Lamarca raul Trail Longo
ANGUITA FEDERICO Trail Curto
MALGA DIAZ ERNESTO Trail Curto
Cassani Lucía Trail Curto
Mobili Bruno Trail Curto
Paz Lema Javier Trail Curto
Nuñez Rodriguez Jose Carlos Trail Curto
Lorenzo Guimarans Fernando Trail Longo
RA DAF Miguel Trail Longo
Martínez Comesaña Lucía Trail Curto
Torres Condinez David Trail Longo
Papa Angelo Trail Longo
Campo Rodríguez Iván Trail Curto
Richarte Carballo Daniel Trail Curto
Iglesias Blanco jose Trail Curto
Curros Fernández Javier Trail Curto
Meilán Ferreño Francisco Trail Longo
Sobral Rosales FRAN Trail Longo
Rubio Martinez Arnold Trail Curto
Castro Pérez Jorge Trail Curto
Garrido Pumar Jose Manuel Trail Longo
Mariño Rodríguez Javier Trail Curto
Malga Díaz Florencia Trail Curto
Otero González Dylan Trail Curto
Otero Taboada Eloy Trail Curto
Fernández Otero Paula Trail Longo
Amieiro Alejandro Trail Curto
López Domínguez Javier Trail Curto
TOREA CONDE Fernando Trail Longo
Rivera Vázquez Noelia Trail Curto
Prado Gilberto Trail Longo
Gómez costas Rebeca Trail Curto
Cabo Sánchez Iago Trail Longo
Mur Isaiz Javier Trail Curto
Valverde Costas Soraya Trail Curto
Rey Oliván Jose Manuel Trail Curto
Lusquiños ballesteros David Trail Longo
Vieitez David Trail Curto
Fernández Cagigas Pablo Trail Longo
Fernández Pérez Antonio Trail Longo
MARTINEZ GOMEZ PAKINHO Trail Curto
viñuela nuñez jose antonio Trail Curto
Arufe Espiña Jorge Trail Longo
ricoy alonso juan Trail Curto
Ferro Núñez Javier Trail Curto
Pereira Daniel Trail Curto
Domínguez González Daniel Trail Curto
SAAVEDRA FERNANDEZ SANTY Trail Curto
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ NEREA Trail Curto
DOMÍNGUEZ LEMOS ADRIAN Trail Curto
MAYO MARTINEZ JOSE RAMON Trail Longo
Rodríguez Fernández Jose Javier Trail Longo
Comesaña Estevez Gonzalo Trail Longo
Cabezas Alonso Breogan Trail Curto
Fernández Taboada Sergio Trail Longo
Fontán Guzmán Marcos Trail Curto
Alonso André Trail Curto
BERNARDEZ RODRÍGUEZ PEPIN Trail Curto
Ángel Carreras Juan Manuel Trail Curto
Castro Martinez Israel Trail Longo
PICO PITA JOSE LUIS Trail Longo
GONZALEZ DOMINGUEZ PEDRO Trail Longo
Hidalgo Vidal Fabio Trail Curto
Alonso García Sandro Trail Curto
Guerra López Eduardo Trail Longo
Valebona-Refojos Manuel Trail Longo
Iglesias Iglesias Jorge Javier Trail Curto
Novoa Perez Jorge Trail Longo
ÁLVAREZ QUIROGA JESÚS MIGUEL Trail Longo
Campos Martin Trail Curto
Barreal Lorenzo Guillermo Trail Curto
Torres siles Iván Trail Curto
Goicoechea Castaño itziar Trail Curto
Rodriguez Jose Trail Longo
FERREIRA ALVAREZ MACARENA Trail Curto
Martínez Pereira Víctor Manuel Trail Curto
Arias Costas Dario Trail Curto
Rodríguez Oliveira Rocio Trail Curto
Rodríguez Fernández Jose Trail Longo
Pérez Álvarez Tito Trail Longo
Barreiro Canosa J CARLOS Trail Longo
Somme Lopez Jacob Trail Curto
CABALEIRO HERNANDEZ JESUS Trail Curto
Miraz Fernández Raquel Trail Curto
González González Ismael González González Trail Longo
Taboada Pampín Alberto Trail Longo
Álvarez Fernández Francisco Trail Curto
Barreiro Hugo Trail Curto
Rey Mallo Jose Daniel Trail Curto
Rodriguez Rodriguez Olalla Trail Curto
Gutiérrez Costa Ramiro Trail Longo
Rodríguez Piñeiro Ricardo Trail Curto
Pons José Trail Curto
Campo Regueiro Fernando Trail Longo
Rodriguez Couñago María de la Soledad Trail Longo
Ballesta Lopez Javier Trail Curto
Lorenzo Acevedo David Trail Longo
Portela Rodriguez Ismael Trail Longo
Vila Araújo Iván Trail Curto
ANDRÉS PONTANILLA ROCIO -
IGLESIAS FERNÁNDEZ Mª TERESA -
ALONSO CARREIRA Mª LUCIA -
GONZÁLEZ COBIELLAS MARCÍA -
MARTÍNEZ CARRERA ANDREA -
ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ ROSA MARÍA -
DÍEZ GONZÁLEZ MARTA -
PEREIRO FERNÁNDEZ BETINA -
COELLO DÍEZ ROSA -
VIDAL LÓPEZ ROSI -
PAZOS ALONSO SUSANA Mª -
MONTENEGRO MISA Mª SOL -
CEBADA OTERO Mª REYES -
RODRÍGUEZ GARCÍA SANDRA -
PRADO CABRAL ANA -
RÚA GONZÁLEZ NEREA -
PÉREZ-BELLO SUSANA -
PÉREZ DOMÍNGUEZ VANESA -
RODAL DIGÉGUEZ MARÍA -
GÓMEZ ANTÓN GENO -
MOREU PEREIRA-BORRAJO VICTORIA -
LORENZO GONZÁLEZ GEMMA -
SOTO DEL PALACIO PAULA -
GARCÍA GONZÁLEZ CHARI -
LUSQUIÑOS COELLO SOFÍA -
VILARIÑO TREINTA MARÍA -
ÁLVAREZ ÁLVAREZ SOFÍA -
BELLAS LUSQUIÑOS ROSA -
PÉREZ -HERRERA MORENO ANA -
LÓPEZ GONZÁLEZ ALBA -
GARCÍA DE EUSEBIO CELESTE -
PRIETO GONZÁLEZ TRINI -
PRIETO SÁNCHEZ ALICIA -
LEAL FERRADÁS NATALIA -
FERNÁNDEZ VILA LUCÍA -
CEBALLOS MISA BÁRBARA -
García Méndez Gloria -
UCHA LAGO VIRGINIA -
BARRIO CABALEIRO CECILIA -
MÉNDEZ CASTRO ÁNGELES -
LAGO SOUTO Mª CARMEN -
NIÑO CAROLINA -
CONTRERAS ORTIZ LUCÍA -
MARTÍNEZ LEYENDA LOURDES -
BERNÁRDEZ BARREIRO ANDREA -
PÉREZ GONZÁLEZ ELENA -
PÉREZ DE LIS GÓMEZ ARANCHA -
PÉREZ DE LIS GÓMEZ NEREA -
GOCE CARRERA MARÍA JOSÉ -
RODRÍGUEZ AMOEDO ANA MARY -
DOIRO GONZÁLEZ RAQUEL -
SEIJO COSTAS MARÍA CONCEPCIÓN -
Casal Barros María Jesús -
BERNAL GÓMEZ ROSA -
PÉREZ GOBERNA MARÍA JESÚS -
GUTIÉRREZ PRIETO BELÉN -
MANEIRO CID ROMINA -
BARREIRO PRIEGO PATRICIA -
COLLAZO FERNÁNDEZ LORENA -
RODRÍGUEZ ALARCÓN SABELA -
AMORIN LORENZO MONTSE -
PORRAS RUÍZ ALMUDENA -
CANABAL VILLAVERDE ANA -
PÉREZ PONTE RUTH -
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ YOLANDA -
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ MARTA -
MARTÍNEZ LEYENDA SONIA -
MOREU PEREIRA-BORRAJO BEATRIZ -
Comesaña Piñeiro Noelia Trail Curto
Ropero Blanco Borja Trail Curto
Otero Hernandez Juan Rafael Trail Longo
Sobrado Miguélez Roberto Trail Longo
Rodriguez Lestón Roberto Trail Longo
Vidal Rodríguez Cristian Trail Curto
MARTINEZ CHOUZA ISAAC Trail Longo
Álvarez García Rubén Trail Curto
González roncero Paqui Trail Curto

Inscripción

 • Nº inscritos 213 de 300
  Fecha límite
  14 d
  15 h
  35 m
  52 s
  Distancia: 15 / 25